Regulamin świadczenia usług

dostępu do Intenetu

przez OSIEKNET Marek Chabowski

 

Dział I

Zakres i warunki świadczenia Usług

 

§ 1

OSIEKNET zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu.

 

§ 2

W ramach korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest:

1) niezwłocznie powiadomić OSIEKNET o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w świadczeniu Usługi,
2) nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób bez ich zgody,
3) nie umożliwiać korzystania z Usługi innym podmiotom poza Lokalem bez zgody OSIEKNET,
4) nie używać usługi w celach komercyjnych lub handlowych (płatne udostępnianie Internetu, Kafejka Internetowa itp.)
5) nie powodować w jakikolwiek sposób zakłóceń w działaniu sieci Internet,
6) nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową OSIEKNET lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemu OSIEKNET służącego udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz Sieci.
7) zapoznać się i przestrzegać regulaminów innych dodatkowych usług wchodzących w skład usługi.

 

Dział II

Odpowiedzialność

 

§ 3

1) OSIEKNET odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wyłącznie w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2) Za każdy dzień, w którym przerwa w świadczeniu Usługi trwała dłużej niż 12 godzin, Klientowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 opłaty abonamentowej.

 

§ 4

OSIEKNET nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet oraz bezpieczeństwa przekazu informacji. OSIEKNET nie gwarantuje przepustowości łączy radiowych w trakcie obfitych opadów atmosferycznych.

 

§ 5

OSIEKNET nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:

1) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi,
2) zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w dane i oprogramowanie komputerów Klienta,
3) szkody poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi

 

Dział III

Opłaty

 

§ 6

1) Klient zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Usługi zgodnie z Cennikiem.
2) Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc, liczony od dnia pierwszego do ostatniego.
3) Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego okresu rozliczeniowego, wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 abonamentu za każdy dzień świadczenia Usługi.

 

§ 7

1) Termin płatności wynosi 10 dni od dnia wystawienia faktury.
2) Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty na konto w urzędzie pocztowym, banku lub dokonania płatności przelewem.
3) Za opóźnienie w uiszczaniu opłat OSIEKNET nalicza odsetki ustawowe.
4) Jeżeli zaległość w opłatach przekroczy 15 dni od daty wystawienia faktury przepływność pobieranych danych dla klienta zostanie ograniczona do 8Kbit/s (1 KB/s)

 

§ 8

W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt. 3),  Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 3-krotnej opłaty abonamentowej za każde udostępnione połączenie i za każdy rozpoczęty miesiąc trwania takiego połączenia.

 

Dział IV

Reklamacje

 

§ 10

Klient może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi (w tym nieprawidłowego naliczania opłat należnych za jej świadczenie).

 

§ 11

1) OSIEKNET rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej wniesienia.
2) Klientowi przysługuje możliwość złożenia odwołania się od postanowień zawartych w odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni.
3) Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną po udzieleniu odpowiedzi Klientowi na odwołanie.
4) Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego określonego w Regulaminie Klient ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

§ 12

W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, OSIEKNET wystawia fakturę korygującą i zwraca Klientowi przysługujące mu kwoty pieniężne. Kwoty takie zgodnie z życzeniem Klienta, zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaliczane na poczet przyszłych należności.

 

Dział V

Postanowienia przejściowe i końcowe

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 

§ 14

1) O zmianach Regulaminu lub Cennika oraz terminach ich wprowadzenia OSIEKNET informuje Klienta z 30-dniowym wyprzedzeniem. W ciągu 30 dni od takiego zawiadomienia Klient może wypowiedzieć świadczenie Usługi przez OSIEKNET. W przypadku, gdy Klient nie wypowie świadczenia Usługi przez OSIEKNET w okresie 30 dni od takiego zawiadomienia, nowy Regulamin lub Cennik wiąże Klienta od dnia następnego po upływie 30 dni od zawiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu lub Cennika.
2) Doręczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1. może nastąpić w szczególności w formie przesyłki elektronicznej dostarczonej na domyślny adres @osieknet.pl.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2004 r.